apiterapi.uzerine.co..


Haber bülteni üyeliğiZiyaret Bilgileri

[ Per, 27 Şub 2020 ]
Toplam 11 ziyaret
7 benzersiz ziyaretçi

apiterapi » apiterapi.uzerine.com

Ar? Ürünleri Sa?l?k Saç?yor

Son y?llarda dünyada 'apiterapi' ad? verilen ar? ürünleri ile tedavi yöntemleri h?zl? bir geli?me göstermeye ba?lad?. Ar?c?l?k faaliyetlerinden elde edilen bal, polen, propolis, ar? sütü, ar? zehri gibi ürünler halk aras?nda birçok hastal?klara kar?? tedavi amac?yla kullan?l?yor. Bal, prpolis, ari sütü mükemmel bir antibakteriyel özelli?e sahip olarek gösterilirken, ar? zehrinin antiromatizmal özelli?i oldu?u, polenlerin ise immünolojik hastal?klar?n tedavisinde kullan?ld??? belirtiliyor.

Zengin bir bitki gen kayna??na sahip olan ülkemizin tüm bölgeleri ar?c?l?k yapmak için uygun bir ekolojik yap?da bulunuyor. Ar? gen merkezlerinden biri say?lan Türkiye, 4.2 milyon koloni ar? varl???, 67 bin ton bal ve 3 bin 500 ton bal mumu üretiminin yan? s?ra 11 milyon dolar de?erinde ar?c?l?k ürünü d?? sat?m? ile ar?c?l???n güçlü oldu?u ülkeler aras?nda yer al?yor.

Ar?c?l?k faaliyetleri sonucu elde edilen ürünlerin tedavi amac?yla kullan?lmas?n?n çok eski zamanlara dayanmakla birlikte bu konuda ara?t?rmalar?n yap?lmas? ve apiterapi merkezlerinin kurulmas?n?n günümüzde çok güncel oldu?unu belirten Çukurova Ünivertesi Ziraat Fakültesi Ö?retim üyesi Prof.Dr. Osman Kaftanoglu, özellikle 'apiterapi' ad? verilen ar? ürünleri ile tedavi yöntemlerinin h?zl? bir geli?me gösterdi?ini, ülkemizde ise ar? ürünlerinin sa?l??a faydal? oldu?unun bilinmekle birlikte bu ürünlerin t?bbi özellikleriyle ilgili yeterli ara?t?rmalar yap?lmad???n? söyledi.

Bal, polen, propolis, ar? sütü, ar? zehiri gibi ar?c?l?k ürünlerinin çe?itli hastal?klar?n tedavisinde kullan?ld???n? ifade eden Kaftano?lu, "Bu ürünlerden propolis mükemmel antibiyotik olarak, ar? sütü, zengin enerji, besin ve hormon kayna?? olarak bilinmekte ve besleyici de?eri yüksek olan bal ve polen de yine bir grup hastal?k ve enfeksiyonlar?n tedavisinde kullan?lmaktad?r." dedi.

Elde Edilen Ürünlerin Sa?l?k Aç?s?ndan Faydalar?

Bal: Temel besin maddesi ve enerji kayna?? olarak kullan?lmas?n?n yan? s?ra insan sa?l??? bak?m?ndan da önem ta??makta ve çe?itli hastal?klar?n tedavisinde kullan?lmaktad?r. Suland?r?lmam?? bal?n asitli?i antibakteriyeldir. Mide ve ba??rsaklar üzerinde iyile?tirici etkisi olan bal, yara ve yan?klar?n tedavisinde, kronik sindirim sistemi hastal?klar?ndan özellikle peptik ülser ve haz?ms?zl??a, duodenal ülsere, çocuklarda ise bakteriyel gastroenteritise kar?? etkili bir ?ekilde tedavi amac?yla kullan?lmaktad?r.

Klinik ara?t?rmalarda ise gözde, katarakt hastal???na, konjiktivit ve çe?itli kornea rahats?zl?klar?na kar??, direkt gözün içine uygulanarak kullan?lan bal?n ?eker hastalar? için ise ?ekerli bir üründen daha iyi oldu?u belirtiliyor. Böbrek fonksiyonlar?n? düzenleyici, uykusuzlu?u giderici, ate? dü?ürücü etkileri bulunan bal kalp, dola??m sistemi hastal?klar?, karaci?er rahats?zl?klar?na kar?? da kullan?l?yor.

Balmumu: Ar?c?l?k sektöründe temel petek yap?m?nda, marangozculukta a?açtan yap?lm?? e?yalar?n parlat?lmas?nda, parke verni?i yap?m?nda ve boya endüstrisinde, ???k kayna?? olan mum üretiminde, parfümeri endüstrisinde, kozmetikte kullan?lmas?n?n yan? s?ra insan sa?l??? aç?s?ndan çe?itli merhem türü ilaçlar?n, kremlerin yap?m?nda bal mumu kullan?lmaktad?r.

Polen:Ar?lar?n büyüyüp geli?melerini tamamlamalar?, salg? bezlerinin geli?mesi için gerekli olan ba?l?ca protein kayna??d?r. Polen insan beslenmesi için çok büyük bir öneme sahiptir. Büyümeyi h?zland?rma, yorgunlu?u giderme, kans?zl??? önleme, metabolizmay? düzenleme özelli?inin yan? s?ra polen, polen alerjisi olan ki?ilerin tedavisinde, prostat karaci?er, hastal?klar?n?n tedavisinde kullan?lmaktad?r.

Ar? zehiri: Ar?larda zehir torbas?na bir kanal ile ba?lanan asit ve alkali salg? bezlerinde üretilerek zehir torbas?nda depolan?r. Avrupa'da uzun y?llar ar? zehiri, eklem rahats?zl?klar?nda, romatizmal hastal?klarda, gribal enfeksiyonlarda ve ortopedik hastal?klara kar?? kullan?lmakta, iltihap kurutucu ve analjezik (a?r? kesici) etkileri bulunmakta, epilepsiye, baz? kanser çe?itlerine, bo?az enfeksiyonlar?na, migrene, ülsere, ast?ma kullan?lmaktad?r.

Amerikan Apiterapi Birli?i, doku sertle?mesi, deri veremi, kronik yorgunluk sendromu, yara izi, deri kanseri, ekzema gibi hastal?klar?n tedavisinin ar? zehiri ile yap?ld???n? bildirmi?tir.

Ar? sütü: En fazla bron? ast?m?, damar sertli?i, mide ve ba??rsak hastal?klar?, romatizma hastal?klar? tedavisinin yan? sara yüksek tansiyonu önleyici, böbrek ve idrar yolu rahats?zl?klar?n? düzenleyici özellikleri vard?r. Zihinsel ve bedensel yorgunluklar?n giderilmesine kar?? ve ciltteki k?r???kl?k ve sivilcelere kar?? da etkili ?ekilde kullan?lmaktad?r.

Propolis: Gram pozitif bakterilere kar?? antibakteriyel etkiye sahiptir. Spreyleri solunum yoluyla al?nd???nda romatizmaya ve ast?ma iyi gelmekte, gut hastal???n?n tedavisinde ve sinirleri yat??t?rmada kullan?lmakta, doku yenilenmesini sa?lamakta ve kötü huylu tümör hücrelerinin geli?imini engellemektedir.

Ekspres, 03.08.2003, Sayfa:2

KADIN A?LE

25.11.2004  PER?EMBE

http://www.zaman.com.tr/?hn=115135&bl=kadinaile&trh=20041125


Bal?n d???nda, ar?sütü, polen gibi ürünleri bilmiyoruz

Ülkemizde bal?n d???ndaki ar? ürünlerini kullanma oran? geli?mi? ülkelere göre çok az. Halbuki ilaç ve kozmetik sanayinde kullan?lan ar? ürünlerinin birçok faydas? var.

Ülkemiz, ar?c?l?k ve ar? ürünleri üretimi aç?s?ndan büyük imkanlara sahip olmas?na ra?men bal d???ndaki ar? ürünleri fazla bilinmiyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Ö?retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Banu Yücel, geli?mi? ülkelerde ar?sütü, polen, bal, balmumu, ar? zehiri ve propolis gibi ar? ürünlerinin t?p, kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullan?ld???n? söyledi.

Balar?s?n?n ürünleri olan ar?sütü, polen, bal, ar? ekme?i ve ar? zehirinin de?i?ik oran ve bile?imlerle haz?rlanarak hastal?klar?n tedavisinde kullan?lmas?na t?p dilinde "apiterapi" ad? veriliyor. Yard. Doç. Dr. Yücel, "Çin ve baz? Do?u Avrupa ülkelerinde, hastal?klar? sadece ar? ürünleriyle tedavi eden apiterapi merkezleri bulunmaktad?r." diye konu?tu. Bal, kan ?ekeri seviyesini yükseltmek için en uygun besin maddesi. Bal, ayn? zamanda iyi bir enerji kayna??. Koyu renk ballar, aç?k renk ballara göre daha fazla mineral madde içeriyor. Banu Yücel, kans?zl??? olan ki?ilerin koyu renkli ballar? yemesini önerirken, bu ballar?n düzenli olarak yenmesinin kandaki hemoglobini yükseltti?ini ifade etti.

Bal, yap?s?ndaki enzimler sebebiyle mikroplar? öldürücü bir özelli?e sahip. A??z, bo?az ve bron? enfeksiyonlar?yla mide ülseri tedavisinde iyile?tirici etkisi de var. Bunun yan? s?ra bal?n yorgunluk giderici özellik ta??d???, sinirleri teskin edici nitelikte oldu?u da belirtiliyor. Ba????kl?k sistemini güçlendirdi?i ve nekahet dönemindeki hastalar?n çabuk toparlanmas?na yard?mc? oldu?u da biliniyor. Can Ercan, ?zmir

Polen

Polen, kronik prostat hastal??? tedavisinde olumlu sonuçlar vermekte, prostat hücrelerinin büyümesini engellemektedir. Polenli tedaviye, hastalar?n yüzde 92'si olumlu cevap veriyor.

Ar? zehiri

Ar? zehiri t?pta romatizma, bel ve adale a?r?s?, eklem ve sinir iltihaplar?n?n tedavisinde kullan?l?yor. Kuvvetli bir antibiyotik olan ar? zehirinden, apitoksin ad? verilen tabletler yap?lmakta. Ar? zehiri, atardamarlardaki kan ak???n?n h?z?n? de?i?tirmekte, kan? suland?rmakta ve p?ht?la?may? önlemektedir. Bu da kalp hastal??? ve yüksek tansiyon riskini azaltmaktad?r.

Ar?sütü

Ar?sütü, birçok ülkede onar?c? ve tedavi edici özelliklerinden dolay? diyet ve kozmetik amaçlarla ticari bir madde olarak üretilmekte ve kullan?lmaktad?r. Ara?t?rmalar, ar?sütünün atardamarlar?n iltihab?, karaci?er ya?lanmas?, iltihapl? eklem hastal?klar?, yorgunluk, zay?fl?k ve kuvvetsizlik hallerinde tedavi edici özelli?i bulundu?unu göstermi?tir. Ar?sütü biyolojik dayan?kl?l??? art?r?c?, i?tah aç?c? ve zindelik kazand?r?c? özelliklere sahiptir.

25.11.2004

Ar? ürünleri sa?l?k da??t?yor

http://www.zaman.com.tr/2003/08/03/akdeniz/butun.htm#zaman

Son y?llarda dünyada ?apiterapi ?ad? verilen ar? ürünleri ile tedavi yöntemleri h?zl? bir geli?me göstermeye ba?lad?.

Ar?c?l?k faaliyetlerinden elde edilen bal, polen, propolis, ar? sütü, ar? zehri gibi ürünler halk aras?nda birçok hastal?klara kar?? tedavi amac?yla kullan?l?yor. Bal, propolis, ari sütü mükemmel bir antibakteriyel özelli?e sahip olarek gösterilirken, ar? zehrinin antiromatizmal özelli?i oldu?u, polenlerin ise immünolojik hastal?klar?n tedavisinde kullan?ld??? belirtiliyor.

Zengin bir bitki gen kayna??na sahip olan ülkemizin tüm bölgeleri ar?c?l?k yapmak için uygun bir ekolojik yap?da bulunuyor. Ar? gen merkezlerinden biri say?lan Türkiye, 4.2 milyon koloni ar? varl???, 67 bin ton bal ve 3 bin 500 ton bal mumu üretiminin yan? s?ra 11 milyon dolar de?erinde ar?c?l?k ürünü d?? sat?m? ile ar?l???n güçlü oldu?u ülkeler aras?nda yer al?yor. Ar?c?l?k faaliyetleri sonucu elde edilen ürünlerin tedavi amac?yla kullan?lmas?n?n çok eski zamanlara dayanmakla birlikte bu konuda ara?t?rmalar?n yap?lmas? ve apiterapi merkezlerinin kurulmas?n?n günümüzde çok güncel oldu?unu belirten Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Osman Kaftano?lu, özellikle Çin'de ?apiterapi' ad? verilen ar? ürünleri ile tedavi yöntemlerinin h?zl? bir geli?me gösterdi?ini, ülkemizde ise ar? ürünlerinin sa?l??a faydal? oldu?unun bilinmekle birlikte bu ürünlerin t?bbi özellikleriyle ilgili yeterli ara?t?rmalar yap?lmad???n? söyledi. Bal, polen, propolis, ar? sütü, ar? zehiri gibi ar?c?l?k ürünlerinin çe?itli hastal?klar?n tedavisinde kullan?ld???n? ifade eden Kaftano?lu, "Bu ürünlerden propolis mükemmel antibiyotik olarak, ar? sütü, zengin enerji, besin ve hormon kayna?? olarak bilinmekte ve besleyici de?eri yüksek olan bal ve polen de yine bir grup hastal?k ve enfeksiyonlar?n tedavisinde kullan?lmaktad?r." dedi. Osman Balc?, Adana

03.08.2003

id=153050?am  ARI ÜRÜNLER? B?NB?R DERDE DEVA...

Suda eriyebilme özelli?inde olan ar? sütünün yap?s?nda protein, lipid, karbonhidrat, kül, fosfor, sodyum, kalsiyum, magnezyum, polen ve birçok vitaminin bulundu?unu aç?klayan Yrd. Doç. Dr. Yücel, ?öyle konu?tu..
23 Kas?m 2004 Sal? 11:43

?ZM?R - Türkiye'nin ar?c?l?k ve ar? ürünleri üretimi aç?s?ndan büyük olanaklara sahip olmas?na kar??n, bal d???ndaki ar? ürünlerinin fazla bilinmedi?ini belirten Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu Yücel, 'Ar?c?l??? geli?mi? ülkelerde ise ar? sütü, polen, bal, balmumu, ar? zehri, propolis gibi ar? ürünleri; t?p, kozmetik, ilaç sektörlerinde kullan?lmakta ve her geçen gün daha fazla önem kazanmaktad?r' dedi.

Bal ar?s?n?n ürünleri olan ar? sütü, polen, bal, ar? ekme?i, ar? zehrinin de?i?ik oran ve bile?imlerle haz?rlanarak hastal?klar?n tedavisinde ilaç olarak kullan?lmas?na t?p dilinde 'apiterapi' ad? verildi?ini aç?klayan Yrd. Doç. Dr. Yücel, 'Çin ve baz? Do?u Avrupa ülkelerinde, hastal?klar? sadece ar? ürünleriyle tedavi eden apiterapi merkezleri bulunmaktad?r. Ülkemizde ise henüz ar? ürünleri ile tedavi merkezleri bulunmamaktad?r' diye konu?tu.

Bal?n, kan ?ekeri düzeyini yükseltmek için en uygun besin maddesi oldu?unu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Yücel, ?öyle devam etti:

'?çerdi?i glukoz ve fruktoz basit ?ekerler olup, sindirim s?ras?nda parçalanmadan kana kar??makta, dolay?s?yla kan ?ekerini çabuk yükseltmektedir. Bu da bal?n çok iyi bir enerji kayna?? olarak kullan?labilece?ini göstermektedir. Koyu renk ballar, aç?k renk ballara göre daha fazla mineral madde içermektedir. Dolay?s?yla kans?zl?k sorunu olan ki?ilerin bu tip ballar? tüketmesi önerilmektedir. Yap?lan ara?t?rmalar, düzenli olarak bu ballar?n tüketilmesinin kandaki hemoglobin düzeyini yükseltti?ini ortaya koymaktad?r. Bal?n yap?s?ndaki enzimler nedeniyle mikroplar? öldürücü özellik ta??d??? saptanm?? ve a??z, bo?az ve bron? enfeksiyonlar? ile mide ülseri tedavisinde iyile?tirici etkisi oldu?u ortaya ç?km??t?r. Bunun yan? s?ra bal?n, yorgunluk giderici özellik ta??d???, sinirleri teskin edici nitelikte oldu?u da belirtilmektedir. Bütün bunlara ek olarak ba????kl?k sistemini güçlendirdi?i ve nekahat dönemindeki hastalar?n çabuk toparlanmas?na yard?mc? oldu?u da belirlenmi?tir.'

ARI SÜTÜ ??FA KAYNA?I

Suda eriyebilme özelli?inde olan ar? sütünün yap?s?nda protein, lipid, karbonhidrat, kül, fosfor, sodyum, kalsiyum, magnezyum, polen ve birçok vitaminin bulundu?unu aç?klayan Yrd. Doç. Dr. Yücel, ?öyle konu?tu:

'Ar? sütü, birçok ülkede onar?c? ve tedavi edici özelliklerinden dolay? diyet ve kozmetik amaçlar için, ticari bir madde olarak üretilmekte ve kullan?lmaktad?r. Yap?lan ara?t?rmalar ar? sütünün, atar damarlar?n iltihab?, karaci?er ya?lanmas?, iltihapl? eklem hastal?klar?, yorgunluk, zay?fl?k ve kuvvetsizlik hallerinde tedavi edici özelli?i bulundu?u belirtilmektedir. Ar? sütü biyolojik dayan?kl?l??? artt?r?c?, i?tah artt?r?c?, zindelik kazand?r?c? özelliklere sahiptir. Ara?t?rmac?lar ar? sütünün kandaki kolesterol düzeyini dü?ürücü ve damar geni?letici etkileri oldu?unu bildirmektedirler. Ar? sütü düzenli kullan?ld???nda, kanda total ya? ve kolesterol düzeylerini dü?ürmektedir. Yap?lan ara?t?rmalarda, ar? sütünün ?eker hastalar?nda kan ?ekerini dü?ürdü?ü saptanm??t?r. Ayr?ca ar? sütü görme bozukluklar?nda son derece olumlu sonuçlar vermekte ve görme yetene?ini artt?rmaktad?r.'

Polenin t?pta yayg?n kullan?m alan? buldu?una dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Yücel, 'Polen, kronik prostat hastal??? tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir. Prostat hücrelerinin büyümesini engellemektedir. Polen ekstreleri ile tedavide hastalar?n yüzde 92'sinin tedaviye olumlu cevap verdi?i saptanm??t?r' dedi.

Ar? zehrinin ise t?pta romatizma, bel ve adale a?r?s?, eklem ve sinir iltihaplar?n?n tedavisinde kullan?ld???n? aç?klayan Yrd. Doç. Dr. Yücel, 'Kuvvetli bir antibiyotik olan ar? zehrinden apitoksin ad? verilen tabletler yap?lmaktad?r. Ar? zehri, atardamarlardaki kan ak???n?n h?z?n? de?i?tirmekte, kan? suland?rmakta ve p?ht?la?may? önlemektedir. Bu da kalp hastal??? ve yüksek tansiyon riskini azaltmaktad?r' diye konu?tu.

Dünyada ar? ürünlerine yönelik pek çok t?bbi ara?t?rma olmas?na kar??n, ülkemizde bu konu ile ilgili t?bbi çal??malar?n son derece s?n?rl? kald???n? kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yücel, 'Günümüzde giderek do?al ürünlerle beslenme ve ya?am?n her alan?nda do?al ürünlerden daha fazla yararlanma dü?üncesi artarken, ülkemizde de ar? ürünlerinin üretimi, tüketimi ve t?pta kullan?m? konular?na daha fazla önem verilmesi gerekmektedir' ?eklinde konu?tu.

http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=153050

Apiterapi http://www.ekoses.com/ekolojikyasamportali/bpg/publication_view.asp?iabspos=1&vjob=vdocid,147184

Apiterapi

Ar?c?l?ktan sa?lanan bal, polen, ar? sütü, propolis, ar? zehiri ve bal mumu insan ya?am? ve sa?l??? aç?s?ndan son derece önemli ürünlerdir. Her geçen gün sonuçlanan ara?t?rmalar toplumlar?n dikkatini bu konu üzerine çekmekte ve özellikle uzak do?u ülkelerinde ba?layan ve dünyada h?zla geli?en ar? ürünleri ile tedavi yöntemleri h?zla yayg?nla?maktad?rApiterapi olarak adland?r?lan ve yaln?zca ar? ürünleri kullan?larak yap?lan bu tedavi yöntemlerinin uyguland??? Apiterapi merkezleri h?zla yay?lmaktad?r. Burada görev yapan ara?t?r?c?lar?n t?p alan?nda elde ettikleri sonuçlar ço?u kez ?a??rt?c? boyutlara ula?maktad?r. Dünyan?n her taraf?ndan 100'ün üzerinde bilim adam?n?n kat?l?m? ile ?srail'de 26-30 May?s 1996' da gerçekle?en "Ar? ürünleri, Özellikleri ,Uygulanmalar? ve Apiterapi" konulu konferansta konular kapsaml? olarak ele al?nm?? ve tart???lm??t?r. Bunun d???nda çe?itli ar?c?l?k ve t?p kongre ve seminerlerinde zaman zaman ilginç bildirilerle kar??la??lmaktad?r. Günümüze de?in yap?lan çal??malarda elde edilen sonuçlara göre ar? ürünlerinin insan ya?am? ve sa?l??? aç?s?ndan önemleri site içerisinde bölümler halinde sunulmu?tur.

Ar? ürünleri içerisinde bütün dünyada daha yayg?n olarak kullan?lan ar? sütü, polen ve bal?n sat??? yap?lmaktad?r. Her üç ürün bir arada kullan?ld???nda etkileri son derece yükseldi?inden tüketiciye her üç ürünü birlikte kullanmalar? önerilmektedir.

Günümüze de?in bütün dünyada yürütülen çal??malarda elde edilen sonuçlar de?erlendirilerek tüketiciye bire bir hizmet verilmekte ve her türlü bilgi gereksinimi diledikleri bütün ileti?im yöntemleri ile kendilerine kazand?r?lmakta ürün talepleri adreslerine gönderilmektedir.

Apiterapi amac?yla kullan?lacak üç ürün birlikte de?erlendirildi?inde organizma üzerinde son derece yararl? etkilerde bulunmaktad?r. Genel olarak ar? sütünün etkisi biyolojik aktiviteyi art?rmak ve olumsuz etkileri ortadan kald?rarak motivasyonu sa?lamak,polen ve bal?n etkileri ise bu i?lemler s?ras?nda gerekli hammaddeyi vücuda kazand?rmak ?eklinde tan?mlanabilir. Bu amaçla kullan?m alanlar? ve etkileri ortak de?erlendirilmelidir.Her üç ürünün ortak olarak;

-Hücre üretimi ve yenilenmesi üzerinde etkili olduklar?ndan organizmay? gençle?tirir ve hücre metabolizmas?n? düzenleyerek organ ve sistemlerin daha fonksiyonel çal??mas?n? sa?larlar. Hücre üretimine olan etkileri nedeniyle de kan üretimini h?zland?rarak kans?zl??a ve ba????kl?k sistemini art?rarak bütün hastal?klara kar?? vücudun savunmas?n? güçlendirirler.

-Geli?me ilgili bütün sorunlarda etkili olarak organizman?n sa?l?kl? geli?imini sa?larlar. Bu özellikleri ile yetersiz bedensel geli?ime yarar? oldu?u gibi a??r? kilo alma sorunlar?n? da giderici etkiye sahiptir.

-Kan bas?nc?n? ayarlama özelli?i ile dü?ük ve yüksek tansiyonda, damar sertli?ini gidermede ve kan ya?lar? olan kolesterol ve trigliserid düzeyinin dü?ürülmesinde etkilidir.

-Sinir hücrelerinin motivasyonunu sa?lamas? nedeniyle stres ve depresyon durumlar?nda, zeka geli?iminde ve zihinsel fonksiyonlar?n?n art?r?lmas?nda, MS vs gibi çe?itli sinir sistemi rahats?zl?klar?nda, kemik geli?imde, çe?itli organ ve sistemlerin fonksiyonlar?n?n düzenlenmesinde önemli derecede etkilere sahiptir.

-Cinsel ve üreme ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesinde ve etkinli?in art?r?lmas?nda,

-Enzim ve hormon dengesinin sa?lanmas?nda ve bu yönü ile uzun sürede diyabetin tedavisinde,

-Sindirim sistemi rahats?zl?klar?  ve metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde,

-Ya?lanmayla ilgili cilt problemleri, saç dökülmesi, halsizlik, bitkinlik, uykusuzluk ve akla gelebilecek her türlü sa?l?k probleminin çözümünde etkili sonuçlar vermektedir.

*** Prof. Dr. Muhsin Do?aro?lu'nun modern ar?c?l?k teknikleri isimli kitab?ndan al?nm??t?r.


MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1-2): 139-148, 2000.

Ari Ürünleri ve Insan Sagligi Açisindan Önemi

Nuray SAHINLER

M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antakya / HATAY

Özet

Son yillarda dünyada "Apiterapi " adi verilen ari ürünleri ile tedavi yöntemleri hizli

bir gelisme göstermistir. Aricilik aktivitelerinden elde edilen ürünler; bal,polen, propolis, ari

sütü, ari zehiri gibi ürünlerdir. Bu ürünler halk arasinda birçok hastaliklara karsi tedavi

amaciyla kullanilmaktadir. Bal, propolis, ari sütü mükemmel bir antibakteriyel özellige sahiptir.

Ari zehirinin antiromatizmal özelligi

bulunmakta, polen immünolojik hastaliklarin

tedavisinde kullanilmaktadir.

Anahtar Kelimeler: Bal, polen, ari sütü, propolis, ari zehiri, tedavi yöntemleri.

Giris

Zengin bitki gen kaynagina sahip olan ülkemizin tümbölgeleri aricilik yapmak için

uygun bir ekolojik yapiya sahip bulunmaktadir. Ari gen merkezlerinden biri sayilan Türkiye

4.2 milyon koloni varligi 67 bin ton bal ve 3500 ton bal mumu üretimi ve 11.0 milyon dolar

degerinde aricilik ürünü dis satimi ile sayili ülkeler arasinda bulunmaktadir (Firatli ve ark.

2000)

Aricilik faaliyetleri sonucu, insan sagligi açisindan çok önemli ürünler

üretilmektedir. Aricilik ürünlerinin tedavi amaciyla kullanilmasi çok eski zamanlara

dayanmakla birlikte, bu konuda arastirmalarin yapilmasi ve apiterapi merkezlerinin

kurulmasiyla günümüzde de güncelligini korumaktadir. Son yillarda dünyada özellikle

Çin'de "Apiterapi" adi verilen ari ürünleri ile tedavi yöntemleri hizli bir gelisme göstermistir.

Ülkemizde ise ari ürünlerinin sagliga faydali oldugu bilinmekle birlikte bu ürünlerin tibbi

özellikleriyle ilgili yeterli arastirmalar yapilmamaktadir. Bal, polen, propolis, arisütü, ari

zehiri gibi aricilik ürünleri çesitli hastaliklarin tedavisinde kullanilmaktadir. Bu ürünlerden

propolis mükemmel antibiyotik olarak, arisütü, zengin enerji besin ve hormon kaynagi

olarak bilinmekte ve besleyici degeri yüksek olan bal ve polen de yine bir grup

hastalik ve enfeksiyonlarin tedavisinde kullanilmaktadir.

Bal

Bal "bitkilerin çiçeklerinde bulunan nektarlarin veya bitkilerin canli kisimlariyla bazi

es kanatli böceklerin salgiladiklari tatli maddelerin bal arilari tarafindan toplanmasi,

vücutlarinda bilesimlerinin degistirilip petek gözlerine depo edilmesi ve buralarda

olgunlasmasi sonucunda meydana gelen koyu kivamda tatli bir üründür", seklinde

tanimlanmaktadir (Anonim 1990 ).

Balin rengi, açik saridan koyu esmere kadar degisiklik göstermektedir. Bunun

yaninda koyu renkli ballarin açik renkli ballardan daha fazla mineral madde içerigine sahip

asidik yapida olup bilesimi alindigi kaynagin cinsine, üretim dönemine ve üretim yöntemine

göre farklilik gösterebilir (Genç 1993; White 1984). ABD'de 490 bal örnegi üzerinde yapilan

analiz sonucunda süzme balin bilesimi çizelge 1'de verilmistir. Çizelge 1 incelendiginde %

79.59 oraninda sekerler, % 0.57 oraninda asitler, % 0.26 oraninda protein, % 0.17 oraninda

mineral maddeler ve % 2.21 oraninda seker alkolleri, tanninler, asetil kolin, enzimler,

vitaminler pigment, aroma ve tat maddeleri bulundugu görülmektedir (White 1984) .

Bal temel olarak besin maddesi ve enerji kaynagi olarak kullanilmakta bunun yani

sira insan sagligi bakimindan da önem tasimakta

çesitli hastaliklarin tedavisinde

kullanilmaktadir (Schmidt 1997). Bazi bakteri türlerinin büyümesi için optimum pH' nin 7.2-7.4

arasinda olmasi gereklidir. Minimum düzeyde ise Escherichia coli 'nin gelismesi için pH'

nin 4.3; Salmonella sp. 'nin, 4.0; Streptococcus pyogenes 'in 4.5 olmasi gereklidir. Bundan

dolayi, sulandirilmamis balin asitligi önemli bir antibakter¦iyel faktördür (Molan 1997). Balin

mide ve bagirsaklar üzerine olan iyilestirici etkisi bugün çogu kimse tarafindan kabul

edilmektedir. Bal yara ve yaniklarin tedavisinde kullanilmakta (Postmes ve ark. 1997), yara

ve yaniklarin tedavisinde kullanilan krem ve antibiyotiklerin, yara izi ve yara kabugu gibi

olumsuz etkileri bulunmakta, bal kullanilmasiyla bu olumsuz etkiler görülmemekte ve

yaniklara karsi kullanilan silver sulfadiazine yerine bal kullanilmaiyla iyilesme daha kisa bir

süre içinde gerçeklesmektedir (Schmidt 1997).

Çizelge 1. Süzme Balin Bilesimi

Table 1: Composition of the honey.

Bilesime

Giren

Maddeler

(Component)

Oran (%) (Rate)

Su (Water)

17.20

Sekerler (Sugars)

79.59

Asitler (Acids)

0.57

Protein (N*6.25) Protein

0.26

Min. Maddeler ( Minerals)

0.17

Diger Bilesikler (Others)

2.21

Kaynak:White 1984

Bal kronik sindirim sistemi hastaliklarindan özellikle peptik ülser ve hazimsizliga

(Al Somai ve ark. 1994; Schmidt 1997; Molan 1997), duodenal ülsere (Salem 1981; Haffejeei

ve Moosa 1985) çocuklarda ise bakteriyel gastroenteritis'e karsi etkili bir sekilde tedavi

amaciyla kullanilmaktadir (Haffejeei ve Moosa 1985).

Bal antibakteriyel özelligi ile agiz, bogaz ve brons enfeksiyonlarina karsi

kullanilmaktadir (Krell 1996). Bunlarin yaninda bal cildi besleyici ve nemlendirici krem olarak

çesitli ülser, yara ve yaniklara karsi ilaç olarak kullanilmaktadir (Hutton 1996; Armon 1980;

Dumronglert 1983).

Tibbi bitki ekstraktlariyla beslenen bal arisi kolonilerinden elde edilen ballarin,

lârenjite, üst solunum yollari enfeksiyonlarina, kronik ülser ve yaralara karsi kullanildigi

belirtilmektedir (Rosenblat ve ark. 1997).

Klinik arastirmalarda ise gözde, katarakt hastaligina, konjiktivit ve çesitli kornea

rahatsizliklarina karsi, direkt gözün içine uygulanarak kullanildigi bildirilmektedir (Krell 1996).

Balin seker hastalari için uygun oldugu bilinir ancak bal yüksek seker içerigine

sahiptir. Bununla birlikte seker hastalari için sekerli bir üründen daha iyi oldugu bildirilmistir

(Katsilambros ve ark. 1988). Esit kaloriye sahip diger gidalarla bal karsilastirildiginda balin

daha az insülin içerdigi ancak tüketildikten kisa bir süre sonra kandaki seker oraninin ayni

veya biraz daha yüksek oldugu belirlenmistir. Bal ve ayni miktarda sukroz tüketimi

karsilastirildiginda kan seker oraninin bal tüketimiyle daha düsük oldugu belirlenmistir

(Shambough ve ark. 1990).

Böbrek fonksiyonlarini düzenleyici, uykusuzlugu giderici, ates düsürücü etkileri

bulunmakta, kalp, dolasim sistemi hasatliklari, karaciger rahatsizliklarina

karsi

kullanilmaktadir. Nekahet durumundaki hastalara % 20-40 balli su solüsyonu enjekte

edildikten sonra genel durumun iyilesdigi bildirilmektedir (Krell 1996).

Balin antifungal aktivitesinin de bulundugu, ancak birçok mantar türlerine karsi bu

aktivitenin test edilmedigi bildirilmektedir. Bunlarin yaninda, sigir ve keçilerde, sagmal

hayvanlarda görülen mastitise karsi balin kullanilmasiyla basarili sonuçlar alinmaktadir

(Molan 1997). Son yillarda ise travmatolojik hastaliklarin tedavisinde de balin kullanildigi

bildirilmektedir (Feraboli 1997).

Balmumu

Bal mumu isçi arilarin 12-18 günlük yas dönemlerinde 4, 5, 6 ve 7. abdominal

segmentlerdeki mum salgi bezlerinden salgilanan bir maddedir. Rengi salgilandigi anda beyaz

olmasina ragmen, daha sonra koyulasarak sariya veya kahverengine döner. Arilar bu

maddeyi yavru yetistirmek, bal ve polen depolamak üzere gerekli depo gözlerini örmek için

salgilarlar. Günümüzde peteklerin bali süzüldükten sonra geriye kalan örülmüs petek mumlari

eritilip yabanci maddelerden ayrilarak tekrar aricilikta kullanilmaktadir (Genç 1993; Schmidt

1997).

Çizelge 2. Balmumunun Kimyasal Yapisi.

Table 2.Composition of The Bees Wax.

Kimyasal Madde (Chemical Component)

Oran (%) Rate(%)

Monoesterler (Monoesters)

35

Diesterler (Diesters)

14

Triesterler (Triesters)

3

Hidroksi ester ve Poliester (Hydroxy & Poly esters)

12

Asit ester ve Poliester (Acids & poly esters)

3

UzunZincirliHidrokarbonlar (Long chained

hydrocarbons)

14

UzunZincirliYagAsitleri (Longchained fatty acids)

12

Kaynak: Schmidt 1997.

Balmumunun kimyasal yapisi çizelge 2' de verilmistir. Çizelgede görüldügü gibi,

balmumunda, degisik oranlarda, monoesterler, diesterler, triesterler, hidroksi ve poli esterler,

asit ve poliesterler, uzun zincirli hidrokarbonlar, ve uzun zincirli yag asitleri bulunmaktadir

(Schmidt 1997).

Bal mumu, aricilik sektöründe temel petek yapiminda, marangozculukta agaçtan

yapilmis esyalarin parlatilmasinda, parke vernigi yapiminda ve boya endüstrisinde çesitli

amaçlarla kullanilir. Küçük heykel ve biblo endüstrisinde, madeni kap ve sise kapaklarinin

yapiminda yine bal mumundan yararlanilir. Ayrica isik kaynagi olan mum üretiminde,

parfümeri endüstrisinde, kozmetikte dudak boyasi yapiminda kullanilir. Bunlarin yaninda

insan sagligi açisindan çesitli merhem türü ilaçlarin yapiminda, ayrica yüz kremlerinin

yapiminda ve disçilik alaninda da bal mumunun kullanildigi bildirilmektedir (Sönmez ve Atlan

1992; Schmidt 1997; Krell 1996).

Polen

Polen " Çiçekli bitkilerde, çiçeklerin erkek organlarinin (stamen) üst kisminda

bulunan anterlerin içindeki polen kesecikleri içerisinde yer alan erkek hücre tasiyan burusuk,

dikenli, yagli ve yapiskan yapida bal arisi tarafindan toplanan kurutulmus çiçek tozlaridir "

seklinde tanimlanmaktadir (Anonim,1989 a). Polen arilarin büyüyüp gelismelerini

tamamlamalari, salgi bezlerinin gelismesi için gerekli olan baslica protein kaynagidir. Polen

olmadigi takdirde koloninin yavru yetistirip hayatini devam ettirmesi imkansizdir (Schmidt

1997).

Polenin bilesimi, bitkisel kaynaklara ve üretim yöntemine göre farklilik arz

etmektedir. Schmidt (1997)'nin bildirisine göre, çizelge 3'de görüldügü gibi polenin

bilesiminde degisik oranlarda mineral maddeler, karbonhidratlar, protein ve lipitler

bulunmaktadir. Külün esas kompozisyonunu ise potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor

olusturur. Iz elementler olarak çinko, bakir, nikele rastlanir. Karbonhidratlar olarak

indirgenmis ve indirgenmeyen sekerler ile nisasta bulunur. Ayrica polenin yapisinda organik

asitler, serbest amino asitler, nükleik asitler, enzimler, tiamin, niasin, riboflavin, pridoksin,

pantotenat, folik asit, biotin bunlarin yaninda vitamin C, karoten, vitamin E ve gelisme

regülatörleri bulunmaktadir. Polen insan beslenmesi için çok büyük bir öneme sahiptir.

Büyümeyi hizlandirmakta, yorgunlugu gidermekte, kansizligi önlemekte, metabolizmayi

düzenleyici etkileri bulunmaktadir (Genç 1993; Schmidt 1997).

Çizelge 3.Polenin Kimyasal Yapisi.

Table 3. Chemical Composition of The Pollen.

Bilesen (Component)

Oran (Rate)

Bilesen (Component)

Oran (Rate)

Enerji (Energy)

2.46 kcal/g

Nikel (Nickel)

4.5 ppm

Protein (Protein)

23.7 %

Tiamin (Thiamin)

9.4 ppm

Karbonhidrat (Carbohydrate)

27 %

Niasin (Niacin)

157 ppm

Lipit (Lipid)

4.8 %

Riboflavin (Riboflavin)

18.6 ppm

Fosfor (Phosphorus)

0.53 %

Pridoksin (Pyridoxine)

9 ppm

Potasyum (Potassium)

0.58 %

Pantotenat (Pantothenate) 28 ppm

Sodyum (Sodium)

0.044 %

Folik Asit (Folic acid)

5.2 ppm

Kalsiyum (Calsium)

0.225 %

Biotin (Biotin)

0.32 ppm

Magnezyum

(

Magnesium)

0.148 %

VitaminC (Vitamin C)

350 ppm

Çinko (Zinc)

87 ppm

Karoten (Carotens)

95 ppm

Bakir (Copper)

14 ppm

Vitamin E (Vitamin E)

14 ppm

Demir (Iron)

140 ppm

Kaynak: Schmidt 1997.

Polen besin degeri bakimindan, diger tarimsal ürünlerle karsilastirilmis ve domates,

kabak, fasulye, elma, ekmek ve ete göre daha fazla oranda protein, Fe, tiamin, riboflavin,

niacin içerdigi bildirilmistir. (Schmidt 1997). Zengin besin madde içerigine sahip olan polenin,

buzagi, broiler ve domuz gibi bazi çiftlik hayvanlarinin rasyonlarina katilmasiyla canli

agirliklarinin arttigi belirtilmistir (Krell 1996).

Polen alerjisi, istahsizlik, bas agrisi, bulanti,kusma, karin agrisi,ishal,kasinti gibi

reaksiyonlarla kendini gösterir ve bazen anafilaktik sok da görülebilir. Polen, polen alerjisi

olan kisilerin tedavisinde büyük bir kaynak olarak (Schmidt 1997), tipta ayrica prostat

hastaliklarinin tedavisinde kullanilmaktadir ( Ask - Upmark 1967).

Polenin insan ve hayvanlari X isinlarinin zararli etkilerinden koruduguna dair bazi

bilimsel çalismalar da bulunmaktadir (Schmidt ve Buchmann 1992). Fareler üzerinde yapilan

bir çalismada polenin, karaciger hasatliklarina karsi iyilestirici bir etkiye sahip oldugu

bildirilmistir (Habib ve ark. 1995). Fareler üzerinde yapilan bir baska çalismada polenle

beslenmenin gebelik döneminde vücut agirliginda artis sagladigi, toplam protein ve

albüminde yükselmenin oldugu ve polenle beslenmeyenlere göre fetüste ölüm oraninin daha

düsük oldugu belirlenmistir (Xie ve Li 1994).

Ari zehiri

Ari zehiri "Arilarin zehir torbasinda olusan ve içerisinde baslica mellitin, apamin,

MCD- peptidi, histamin, hyaluronidaz, fosfolipaz- A2 bulunan , keskin kokulu, aci tadda,

sarimtirak renkte, sivi, hava ile temasinda çabuk kuruyup kristalize olan bir maddedir"

seklinde tanimlanmistir (Anonim 1989 c).

Ari zehiri, arilarda zehir torbasina bir kanal ile baglanan, asit ve alkali salgi

bezlerinde üretilerek zehir torbasinda depolanir. Bu salgi ari soktugu zaman igne

içerisindeki zehir kanalindan sokulan kimseye enjekte edilir. Yeni ergin hale gelmis bir

günlük arilarda bir miktar ari zehiri mevcut olmasina ragmen, bu dönemde ignenin henüz sert

olmamasi nedeniyle sokamazlar. Ikinci günden itibaren asit salgi bezinin aktivitesi artar ve 16-

19 günlük arilarda ari zehiri üretimi en yüksek seviyeye ulasir. Bir aridaki zehir miktari

mevsime ve arinin yapisina göre 0.05-0.3 µl/ari olacak sekilde degisiklik gösterir (Habermann

1972).

Çizelge 4. Ari Zehirinin Bilesimi.

Table 4. Composition of The Bee Venom.

Kimyasal Madde

(Chemical Component)

Oran (%)

Rate(%)

Kimyasal Madde

(Chemical Component)

Oran(%)

Rate(%)

Mellitin (Mellitin)

30-50

Hyaluronidase (Hyaluronidase)

2

Fosfolipaz A

(Phospholipase A)

10-20

MCD peptidi

(Mast Cell Degranulating Peptide)

2

Apamin (Apamine)

3

Histamin (Histamine)

<1

Kaynak: Schmidt,1997.

Ari zehirinin bilesimi çizelge 4'de verilmistir. Çizelgede de görüldügü gibi, ari

zehirinde, Mellitin, Fosfolipaz A,

Apamin, Hyaluronidase, MCD peptidi, Histamin

bulunmaktadir (Schmidt 1997). Avrupa'da uzun yillar ari zehiri, eklem rahatsizliklarinda ,

özellikle romatizmal hastaliklarda kullanilmaktadir (Genç 1993), ayrica gribal enfeksiyonlarda

ve ortopedik hastaliklara karsi kullanilmakta, iltihap kurutucu ve analjezik (agri kesici) etkileri

bulunmaktadir (Feraboli 1997).

Amerikan Apiterapi Birligi, günümüzde mafsal iltihabi (arterit), doku sertlesmesi,

deri veremi, yaslilarda görülen deri sertlesmesi, kronik yorgunluk sendromu, yara izi, deri

kanseri, ekzema gibi hastaliklarin tedavisinin ari zehiri ile yapildigini bildirmistir (Cherbuliez

1997). Ari zehiri temel olarak immünolojide, alerjik hastalarin tedavisinde, bunun yaninda

romatizmal hastaliklarda, gut hastaliginda, sclerosis 'de (doku sertlesmesi),

ayrica scleroderma (yaslilarda görülen deri sertlesmesi) ve astimi da kapsayan çesitli immünolojik

hastaliklarin tedavisinde de kullanilmaktadir (Schmidt 1997).

Bunlarin yaninda, ari zehiri, epilepsiye (Ziai ve Blume 1990), bir çok arthritis

çesitlerine, bazi kanser çesitlerine ve bogaz enfeksiyonlarina karsi (Anonim 1993) migrene,

kolesterole karsi (Kel'man 1960), sinüzite (Fotin ve Gelmedova 1981), kansere, ülsere, astima

(Krell 1996) tedavi amaciyla kullanilmaktadir.

Ari sütü

Ari sütü " 5 ila 15 günlük isçi arilarin alt çene (mandibular) ve bogaz

(hypopharyngeal) bezlerinin salgilarindan birisi olup ana ari gözlerine asilanan larvalarin

beslenmesine yarayan, ancak ana ari gözlerine asilama yapildiktan sonra 36-48 saat zarfinda

toplanan pelte kivaminda, kemik renginde, kendine has bir kokuya ve yakici bir tada sahip

gidadir" seklinde tanimlanmistir (Anonim 1989 b)

Arisütünün kompozisyonu , arilarin dogal beslenmesine, mevsime ve larvanin

yasina,üretim yöntemine göre degismektedir. Suda eriyen pH 'si 3-5 olan arisütünün

yapisinda proteinler, lipitler, karbonhidratlar bulunmaktadir (Çizelge 5). Dinçlik, zindelik

sagladigi, hücre yenilemesine katkida bulundugu düsüncesi nedeniyle, insanlar tarafindan

yaygin olarak tüketilen ari sütünün çok düsük miktarlarda, ptrein, neopterin,biopterin,

ksantopterin gibi biyolojik aktif maddeler ile hormonlar içerdigi bildirilmistir (Rembold ve

Dietz 1965).

Ari sütü en fazla brons astimi, damar sertligi, mide ve bagirsak hastaliklari,

romatizma gibi rahatsizliklarin tedavisinde kullanilmaktadir. Bunlarin yaninda yüksek

tansiyonu önleyici, böbrek ve idrar yolu rahatsizliklarini düzenleyici özellikleri vardir. Ari

sütü zihinsel ve bedensel yorgunluklarin giderilmesine karsi ve ciltteki kirisiklik ve sivilcelere

karsida etkili bir sekilde kullanilmaktadir (Anonim 1992). Ari sütünün kandaki kolesterol,

toplam lipit, fosfolipit, trigliserid, â -lipoprotein seviyelerini düsürmekte, tansiyon düsürücü

ve damar genisletici aktivitesi bulunmakta, insülin benzeri peptidleri içermesi nedeniyle

hipoglisemik (Kan sekerini düsürücü) ve immünolojik etkisi bulunmaktadir. Bunlarin

yaninda cilt ve saç hastaliklarindaki tedavi edici, cinsel fonksiyonlari düzenleyici etkileri

bulunmakta ve hücre onarici ve gençlestirici etkilere sahip bulunmaktadir ( Meydanoglu

1985).

Çizelge 5. Ari Sütünün Bilesimi

Table 5.Composition Of The Royal Jelly.

Bilesen / Component

(%)

Bilesen / Component

(%)

Su ( Water)

68.43

Amino Asitler(Amino Acids)

Mg/100g

Kuru Madde (Dry matter)

31.57

Sistin (Cysteine)

----

Protein (Proteins)

14.01

Valin (Valine)

573

Asitlik (Acidity) (ml/100 g)


Yorumlar (3)
Harika bilgiler için teşekkür ederim uzun zamandır arı ürünleri ile ilgili apiterapi çalışması yapıyorum. Kullanılan oranlar konusunda bilgilerinizden yararlanmak istiyorum . Saygılarımla.
Yusuf Gül tarafından | Cum, 17 Şub 2017 13:38:20 tarihinde yazıldı.
Harika bilgiler için teşekkür ederim uzun zamandır arı ürünleri ile ilgili apiterapi çalışması yapıyorum. Kullanılan oranlar konusunda bilgilerinizden yararlanmak istiyorum . Saygılarımla.
Yusuf Gül tarafından | Cum, 17 Şub 2017 13:38:10 tarihinde yazıldı.
Paylaşımınız için teşekkürler.
Nursa tarafından | Cum, 23 Ağu 2013 14:39:25 tarihinde yazıldı.

Editör Bilgileri


Editöre Ulaşın

En Son Güncellenenler

ikinci-jeanpaul
freebsd
apiterapi
azdavay-bakirci
aramamotorlari
uyku
kazimkoyuncu

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi